Contact

Freyja Macfarlane  |  Senior Producer
Frankston Arts Centre

Telephone: 1300 322 322 

Freyja.Macfarlane@frankston.vic.gov.au

27-37 Davey Street Frankston
PO Box 490 Frankston VIC 3199